Fark Yaratan Programlar

TED Trabzon Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.1TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.
Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
2BİYP

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİTürk Eğitim Derneği (TED) Okullarında öğrencilere, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarının kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında onların ilgi, yetenek ve gereksinimleri doğrultusunda çeşitli alanlarda farklı programlardan yararlanma olanağı sağlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilen Bilim İnsanı Yetiştirme (BİY) Programı; bilim alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. BİY Programı bireylerin özellikle üst öğrenim yaşamlarına akademik yönden ulusal ve uluslararası üniversitelere başvurularda önemli katkılar sağlamaktadır. Program, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/10/2009 tarihli ve 170 sayılı kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan onay doğrultusunda TED Okullarında uygulanmaktadır. BİY Programı, bilim kavramı doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin zenginleştirildiği; öğrencilerin araştırma yapmalarını, araştırma sonucunda da ürün ortaya çıkarmalarını ve üretken olmalarını esas alan dört yıllık bir programdır. Bu programda Türk Eğitim Derneği tarafından geliştirilmiş̧ ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 06/05/2019 tarih ve 10 sayılı karara göre onaylanmış olan güncel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri öğretim programları kullanılır.

BİY PROGRAMININ AMAÇLARIBilimi; teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkilendirmek. Bilimsel araştırma için gerekli olan becerileri, stratejileri ve alışkanlıkları geliştirmek.

Temel bilimlerde gereksinim duyulan nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek.

Bilimsel çalışmalara ilgi duyan yetenekli öğrencileri yükseköğrenime hazırlamak.

BİY Programına katılan öğrenciler; temel bilimsel süreç becerilerini (gözlem, sınıflama, tahmin, çıkarım yapma, iletişim, ölçme) ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerini (tablo oluşturma, grafik çizme, değişkenleri belirleme, değişkenler arasında ilişki kurma, operasyonel tanımlama, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, hipotez kurma, deney tasarlama, deney yapma, verileri yorumlama) geliştirirler ve bu alanlarda yetkinlik kazanırlar.

BİY PROGRAMININ FELSEFESİÇağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler bireylerden beklenen rolleri etkilemiş ve değiştirmiştir. Bilgi çağında yeni teknolojileri etkili bir biçimde kullanabilen, yaratıcı, problem çözebilen, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, analiz eden, araştırma yapan, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi üretebilen, kullanabilen, doğru bir şekilde aktarabilen ve değerlendirebilen bireylere gereksinim duyulmaktadır.

BİY Programında;Eğitim-öğretim faaliyetleri öğrenci merkezlidir.

Eğitimin hedefleri çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değişime ve gelişime açıktır.

Öğrencilerin ilgi, kapasite ve bireysel farklılıkları ön planda tutulur.

Eğitim durumları yaşamla iç içedir, günümüzde yaşanan ve ileride yaşanabilecek küresel ve toplumsal sorunlar üzerinde durulur, öğrencilerden bu sorunlar için çözüm önerileri geliştirmeleri istenir.

Gerçek yaşam durumlarından hareketle öğrenmede deney, gözlem, proje, problem çözme, bilimsel yöntem, araştırma-inceleme vb. yöntem ve tekniklere ağırlık verilir.

Demokratik sınıf ortamı oluşturulur.

Öğrencilerin, birbirleriyle iş birliği yaptığı öğrenme ortamları sağlanır.

Öğretmen, öğretim ortamının hazırlayıcısı, yol gösterenidir.

Öğretmen, öğrencilerin hipotez öne sürmelerine, bilgiyi toplamalarına, bilgiyi analiz edip yorumlamalarına ve sonuca ulaşmalarına rehberlik eder.

Bilginin tekrarı değil, transferi ve yeniden yapılandırılması söz konusudur.

Öğrenciler bilgiyi araştırıp keşfederek, yorumlayarak ve çevreyle etkileşim kurarak yapılandırır.

PROGRAMA ÖĞRENCİ SEÇİMİBİY Programına öğrenci seçmek amacı ile her yıl Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi koordinesinde hazırlanan BİY Programı Öğrenci Seçme Sınavı; 8. sınıfın ikinci döneminde ve/veya 9. sınıfın başında uygulanmaktadır. BİY Programına Öğrenci Seçme Sınavı; matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve Türkçe derslerinin 6. ve 7. sınıf konuları ile 8. sınıf birinci dönem konularını kapsamaktadır. Sınavda, genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama, temel kavram ve ilkeleri kullanma, tablo ve grafik okuma, temel matematiksel kavramları ve ilişkileri kullanma, işlem yapma, hipotez oluşturma, deney sonuçlarını yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. BİY Programı Öğrenci Seçme Sınavı puanları bağıl değerlendirme ile hesaplanır. Belirlenen kesme puanı üzerinde puan alan öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Sınavda başarılı kabul edilen öğrenciler, her TED Okulu özelinde belirlenen kontenjanlar dâhilinde kayıt yapma hakkı kazanır.

BİY Programı öğrenci seçme sınavında başarılı olmuş öğrencilerin okulumuz kayıt kabul koşullarını da taşıyor olması gerekmektedir.

PROGRAMA DEVAM VE MEZUNİYET KOŞULLARIÖğrencilerin, programa devam edebilmeleri ve program sonunda sertifika alabilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir:

9, 10 ve 11. sınıf öğretim yılı sonu ders kesimi itibarıyla başarısız derslerinin bulunmaması ve Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerine ait yılsonu ağırlıklı puan ortalamalarının 65 ve üzerinde olması.

Kulüp çalışmalarının tamamlanması (İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü çalışmaları [Innova-TED]).

Seminer çalışmalarının yapılması (Üniversite – ARGE birimi iş birliği). Fizik, kimya veya biyoloji derslerinden birisinden seçecekleri bir alanda bireysel olarak araştırma deneyi yapılması.

TÜBİTAK Liselerarası Araştırma Proje Yarışmasına 11. sınıf birinci dönem sonuna kadar başvurulması.

Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmesi.

Programdan 9. sınıf sonunda ya da ileriki yıllarda çeşitli nedenlerle ayrılmak isteyen ya da programın gereklilerini yerine getiremediği için programdan ayrılmak zorunda kalan öğrenciler, uygun puan türüne göre TED Okullarındaki farklı bir program türüne veya ulusal programa yönlendirilirler.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere MEB Lise Diplomasına ilave olarak TED Okulları Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Sertifikası verilir.

Programın Gerekliliklerisınıfta; öğrencilerimizin güncel sorunlara yeni çözümler üretme alışkanlığı kazanması ve 10. sınıfın ikinci döneminde başlayacakları Bilimsel Proje çalışmalarına ön hazırlık olması açısından İnovasyon (icat, buluş, yenilik getirme, teknolojik gelişme yaratma) Kulübü’nde görev almaları zorunludur. Öğrencilerimiz daha sonraki yıllarda da bu kulübün doğal üyesidirler.

Türk Eğitim Derneği ile Amerikan Büyükelçiliği tarafından ortak olarak yürütülen İnovasyon Projesinin amacı Türk gençliğinin yaratıcılığının desteklenmesi, yeniliğin öneminin vurgulanması ve sürdürülebilir bir ekonominin oluşması için yenilikçi altyapıya sahip gençler yetiştirmektir. Bu proje kapsamında, proje katılımcısı okullarda kurulan gruplar kendi sanal şirketlerini kurmaktadırlar. Öğrenciler şirketleri için logo tasarlayıp, inovatif bir ürün tasarlamaktadırlar.

TED Okullarında uygulanmakta olan BİY öğrencilerinin sanal şirketler kurarak yenilikçi iş fikirleri çerçevesinde geliştirdikleri inovatif ürünlerinden bazıları şunlardır:

Patlamayan lastik

Acil haller için pansuman kutusu

Takılmadan arabayı çalıştırmayan emniyet kemeri

Ekmeğe yağ sürmeyi kolaylaştıran aparat

Cep telefonları ve ipod’lar için el ile çalışan şarj cihazı

Elle çalışan televizyon kumanda sistemi

Unlu mamulleri uzun süre taze tutmak için tasarlanan vakumlu ekmeklik Farklı müzik aletlerini çalmayı öğreten ve öğrencilerin kendi bestelerinin patentini de alabilecekleri bir paylaşım sitesi

Görme engelliler için sensörlü, kulaklıklı, sesli navigasyon cihazı ve telefon

Anaokulundan üniversiteye kadar, öğrencinin tüm çalışmalarını gösteren, öğretmen veren, şifreyle girilebilecek gelişmiş bir yazılım

Kendiliğinden hareket eden bavul

Güneş enerjisiyle çalışan serinletici

Açık unutulan musluk, prizde unutulan ütü gibi durumlarda evden çıkarken kapıda kırmızı ışıkla uyarı veren alet

Zil, telefon ve telesekreter sistemlerinin hepsini bir arada bulunduran evin/ofisin kontrollerini sağlayabilecekleri akıllı sistem: AK-SİS

10 ve 11. sınıfta TÜBİTAK Proje Çalışmaları:Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde Fen Bilimleri Bölümünde ‘Matematik ve Fen Bilimleri’grubu derslerinin en az birinden, Sosyal Bilimler Bölümünde ise ‘Türk Edebiyatı ve Sosyal Bilimler’grubu derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Hazırlanacak projeler TÜBİTAK Proje Yarışmasına katılacak nitelikte olmalıdır. Öğrenci, istemesi durumunda kendi alanı dışında da proje hazırlayabilir. Projeler ayrıca ilgili ders öğretmeni (ya da öğretmenleri) tarafından puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki eder.

Proje çalışmaları 10. sınıfın ikinci döneminde başlar, 11. sınıfın birinci döneminin sonunda tamamlanır.

TED Okulları BİY Programı Öğrencilerinin TÜBİTAK Başarılarından Örnekler;“Kaybolan Meslekler: Ankara İli Kale Mahallesi Örneği” projesiyle Sosyoloji dalında birincilik,

“e-danışma Sistemi” projesiyle Bilgisayar dalında birincilik,

“Üçgenlerde ve bazı özel dörtgenlerde ağırlık merkezine farklı bir bakış” projesiyle Matematik dalında ikincilik,

“Biyopolimer albumin ile floresan boya yüklü nano taşıyıcıların hazırlanması” projesiyle Kimya dalında üçüncülük,

“Çanakkale Savaşı Üzerine Bir Mekân Analizi” projesiyle Coğrafya dalında Türkiye birinciliği,

“Easymove” projesiyle Bilgisayar dalında bölge üçüncülüğü,

“Gündelikçi Ev İşçileri ve Sorunları” projesiyle Sosyoloji dalında bölge üçüncülüğü,

“Markopaşa: Halk için haftalık siyasi mizah gazetesi” projesiyle Tarih dalında bölge üçüncülüğü,

“Eğlenerek Kimya Eğitimi” projesiyle Kimya dalında Bölge birinciliği, “Östrojen Hormonunun Poecilia Reticulata Balıkları Üzerindeki Etkileri” projesiyle Biyoloji dalında Bölge birinciliği

“Suyun Hafızası” adlı projeyle Biyoloji dalında bölge birinciliği,

“Çocuk Oyunlarındaki Değişimin Bireyin Gelişim Özellikleri İle Sosyal İlişkilerine Etkisi” adlı projeyle Psikoloji dalında Bölge üçüncülüğü

“Eyecons” projesiyle Bilgisayar dalında Bölge birinciliği,

“Atık Pillerdeki Anot ve Katotların Ayrılıp Elektron Alıp Verme Prensibine Göre Güneş Paneli Üretiminde Bulunulması” projesiyle Fizik dalında Bölge birinciliği,

“Edwards Eliptik Eğrileri Üzerinde Mathematica İşlemleri İle Kriptografiye Farklı Bir Bakış” projesiyle Matematik dalında Bölge ikinciliği, 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları Bilgisayar Dalında Bronz Madalya, 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları Bilgisayar Dalında Gümüş Madalya ve Balkan Ülkeleri Bilgisayar Olimpiyatında Bronz Madalya

“AGRICON: Tarımda Bilişim Desteği” projesiyle Bilgisayar dalında Bölge birinciliği,

“KODBANK” projesiyle Bilgisayar dalında Bölge üçüncülüğü, “Toksinlere Karşı Koruyucu Kalkan; Likopen” projesiyle Biyoloji dalında Bölge üçüncülüğü,

“Güneş Lekeleri ve İklim Unsurları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Ankara Örneği (1930-2013)” projesiyle Coğrafya dalında Bölge üçüncülüğü,

“Direkt Methanol Yakıt Hücresi İçin Verimli Bipolar Plaka Geliştirmek” projesiyle Fizik dalında Bölge birinciliği,

“Elektrostatik Kuvvetten Yararlanarak Yerçekimsiz Ortamda Oluşan Kas ve Kemik Erimesinin Önlenmesi İçin Yapay Yerçekimi Oluşturulması” projesiyle Fizik Uygulama dalında Türkiye birinciliği,

“Çocuk Evleri ve Yetiştirme Yurtlarında Kalan Çocukların Psikososyal Gelişimlerinin Sosyal Çevre İle İlişkilendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Ankara İli Örneği” projesiyle Sosyoloji dalında Bölge birinciliği, “Manyetik Alanda Harmonik Hareketin İncelenmesi” projesiyle Fizik dalında bölge üçüncülüğü,

Araştırma Deneyleri:Programın gereklilikleri doğrultusunda öğrencilerimiz 10. ve 11. sınıfta Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden birer araştırma deneyi yapmak zorundadırlar. Araştırma deneylerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği ve bu beceriler sayesinde öğrencilere kavramları ezberlemek yerine problem oluşturma ve çözme, eleştirel düşünme, karar verme ve meraklarını giderme olanağı verdiği bilinmektedir.

Bu çalışmalarda öğrenciler problemi tanımlar ve problemin çözümü için hipotezler kurar, hipotezlerini test etmeleri için veriler toplar, topladığı verileri değerlendirerek sonuca ulaşırlar. Sonuç olarak öğrenciler araştırmaya dayalı deney tekniğinde, deneyi bizzat kendileri planlar ve yaparlar. Böylece, geleneksel laboratuvar tekniğine göre daha az direktifin verildiği, daha çok sorumluluğun olduğu öğrenci merkezli bir ortamda deneylerini gerçekleştirirler. 10. ve 11. sınıfta yapılan tüm bu faaliyetlerde öğrencilere, bilimsel araştırmanın yol ve yöntemlerini öğretmek amacıyla bilimsel süreç becerileri olarak adlandırılan becerileri kazandırmak esas alınmıştır.

PROGRAMIN SUNDUĞU FIRSATLARProgramın amacına hizmet edecek en önemli faaliyetlerden biri de; programda öğrenim gören öğrencilerde bilimsel düşünce sistematiği geliştirmek, bilim uğraşısının zorluklarına rağmen eğlenceli ve haz veren bir uğraşı olduğunu öğrencilere göstermek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla, yaptıkları araştırmalar hakkında konferans verecek akademisyenlerin okula davet edilerek periyodik olarak öğrencilerle bir araya getirilmesidir. Bu amaçla okulların bulunduğu bölgede ortak çalışma yapabileceği bir üniversite ile sürekli işbirliği içinde olmaları, bu yöndeki faaliyetlerin belirli bir düzen içerisinde yürütülmesi açısından önemlidir.

Bilim İnsanı Bursu:TED Üniversitesi’nde liselerinin Bilim İnsanı Programı’ndan mezun olup, yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 3.000, diğer puan türlerinde ilk 30.000 içine giren öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden öğrenim ücretinin %25’i alınmaz. Bu burs, İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz için azami 5 yıldır. Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz.
3TETUF
TED Trabzon Koleji Ulusal Gençlik Forumu, lise öğrencilerinin belli komisyonlar içinde biraraya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varacakları ve vardıkları sonucu forum içinde sunacakları bir etkinliktir.Katılımcıların tartışacakları konular, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunları olacaktır. Bu sorunlar, TED Trabzon Koleji I. Ulusal Forumu’nda 06-09 Aralık 2019 tarihinde , TED Trabzon Koleji’nde değerlendirilecektir. Trabzon’da düzenlenecek olan bu forum, takım kurma çalışmaları, komite çalışmaları, genel kurul aşamalarını içerecektir. Her komisyonun kendi konusu olup, forumun çalışma dili Türkçe olacaktır.

9. 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin ülkemiz ve dünyamızdaki güncel konular hakkında farkındalık yaratması ve sorunlara ortak çözümler üretebilme yetilerinin gelişmesi amacıyla düzenlenen etkinliğimizde sizleri TED Trabzon Koleji olarak ağırlamaktan onur duyacağız.
4MARATON ETÜT VE MENTÖRLÜK
Maraton Etüt Sistemi grup etütleri ve bireysel etütler şeklinde uygulanmaktadır. Grup etütlerinde, öğrencileri bulundukları sınıf kademesi içerisinde küçük gruplara ayırarak derslerdeki eksiklerini giderici çalışmalar yapılır. Çalışmalar kapsamında öğretmenin belirlediği eksiklikler doğrultusunda konu anlatımı veya soru çözümü yapılarak öğrencilerin eksiklikleri giderilir. Bireysel etütlerde, öğretmen benzer eksik kazanımları olan öğrencileri gruplayarak Etüt Talep Kartı ile birlikte Ölçme ve Değerlendirme Birimi’ne iletir. Ölçme Değerlendirme Birimi haftalık planlamayı yaparak öğretmeleri ve öğrencileri Ölçme ve Değerlendirme Panosu’ na asarak, velileri ise SMS ve K12 yoluyla bilgilendirir.

Okulumuzda PDR Birimi, Müdür Yardımcıları ve Ölçme Değerlendirme Birimi işbirliği sonucu Mente-Mentor eşleştirmeleri yapılır. Bir mentora ortalama 9 mente eşleşecek şekilde planlama yapılır. Her mente, mentoruyla Cuma günü 15.55-16.35 saatleri arasında mentorluk toplantısı yapar. Ölçme ve değerlendirme biriminin hazırlamış olduğu dokümanlar doğrultusunda çalışmalar yapılır. Her mentenin kendisine ait bir dosyası ve her mentorun mentelerine ait bir dosyası bulunur.
5MUTLU ODA PROJESİ
Türkiye’de ilk kez TED Trabzon Koleji PDR Birimi tarafından uygulanmakta olan “Davranış Geliştirme Projesi: Mutlu Oda”; bazı uyumsuz davranışlarından dolayı ötekileştirilen, dışlanan öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak için, modern ve kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmış, özel olarak düzenlenmiş olan “MUTLU ODA”da yapılan uygulamaları içeren bir projedir.TED Trabzon Koleji’nde de bazı öğrencilerin başa çıkmakta zorlandığı ve bu nedenle çevrelerine uyum sağlayamadığı durumlar olabilmektedir. Bu öğrencilerin MUTLU ODA aracılığıyla belli deneyimleri kazanarak çevrelerine (sınıf ortamı, okul ortamı, arkadaş ortamı) uyum sağlamaları hedeflenmektedir.

MUTLU ODA Projesi için seçilen, 1.-4. Sınıf düzeyinden öğrenciler, her gün bir saatlerini MUTLU ODA’da geçirmekte ve onlar için özel olarak hazırlanmış olan uygulamalara bireysel ya da küçük gruplar (en fazla 3 öğrenci) halinde katılmaktadır. Uygulamalar uzman psikolog tarafından öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerini desteklemek üzere hazırlanmıştır. Aynı zamanda Mutlu Oda etkinlikleri Dinginlik Odasında yapılan gevşeme ve nefes egzersizleri ile desteklenmektedir.Hazırlanan uygulamalar Mutlu Oda sorumlusu ve 10. sınıf düzeyinden seçilen rol model öğrenciler eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Yıl sonunda rol model öğrencilere katılımlarından dolayı sosyal etkinlik sertifikası verilmektedir.

MUTLU ODA’da öğrencilerin uyumunu nasıl kolaylaştırıyoruz?
1. Sanat ve müzik uygulamaları ile
2. Farkındalık ve dinginlik uygulamaları ile
3. Fiziksel aktivitelerle
4. Öğrencilerimize özgürlük alanı sağlayarak
5. İhtiyaç duyduklarında öğrencilerimizin dinlenmelerini sağlayarak
6TED BOSTAN PROJESİ
PDR Birimi tarafından uygulanmakta olan TED Bostan Projesi, kendini yalnız hisseden, sosyal olarak desteğe ihtiyaç duyan ve yanlış davranış örüntüleri sergileyen ortaokul öğrencilerimizin arkadaş edinmesi ve davranış sorunlarından uzaklaşması amacıyla oluşturuldu.

Öğrencilerin, doğada zaman geçirerek stres atmaları sağlanırken üretmenin verdiği mutluluk ile sorumluluk almaları hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler, arkadaşlarıyla bahçede birlikte çalışarak paylaşmayı, işbirliğini ve yardımlaşmayı öğrenmektedir.
7DİNGİNLİK ODASI PROJESİ
Modern dünya insanının en temel sorunu “stres” tir. Üstelik yapılan çalışmalar göstermektedir ki; günümüzde stres, anaokulu öğrencilerinin dahi sorunu haline gelmiştir. Stresle baş etmede konusunda “dinginlik çalışmaları” oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Dingin bir şekilde geçirilen zaman; stresin azalmasını, zihnin temizlenmesini ve odaklanmayı kolaylaştırmaktadır.

PDR Birimi tarafından uygulanan “Dinginlik Odası” projesi, gün içerisinde strese maruz kalan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız için oluşturulan “Dinginlik Odası” uygulamalarını içerir. Dileyenler günün uygun bir saatinde dinginlik odasına gelip, odanın sakin ve dingin atmosferinde, gevşeme ve arınma şansına erişebilmektedir. Düzenli olarak dinginliğe erişen bireylerin kendilerine yönelik farkındalıkları arttırmakta, daha sağlıklı ve sakin bireyler olmaları sağlanabilmektedir.

8YALNIZ DEĞİLİZ PROJESİ
PDR Birimi tarafından “Yalnız Değiliz” sloganı ile başlatılan projede amaç; öğrencilerimizin kendilerine ve çevrelerindeki arkadaşlarına karşı sergilenen zorba davranışları fark etme, bu davranışlardan uzak kalma ve bu davranışlara “hayır” deme becerilerini geliştirmektir. Projenin benzerlerinden en önemli farkı, öğrencinin kendisi değil bir başkası zorbalığa maruz kaldığında da sessiz kalmamayı ve sorumluluk almayı sağlamasıdır.

Proje uygulanırken problem çözme becerisi gelişmiş, uzlaşmacı ve lider özelliklere sahip öğrencilerimizden başlayarak, zaman içinde tüm öğrencilerimiz “KANKA” olmaktadır. KANKA yeleklerini/kol bantlarını giyen öğrencilerimiz arkadaşlarının yardımına koşmakta, öğretmenleri ile birlikte anlaşmazlıkları çözmekte ve zorbalığa “HAYIR” demektedir.
9OYUN MOLASI PROJESİ
Oyun, bireylerin stresli durumlardan uzaklaşması, kendini daha iyi hissetmesi, yeni arkadaşlar edinmesi ve sosyalleşmesi için en uygun etkinliklerden biridir. PDR Birimi tarafından uygulanmakta olan Oyun Molası Projesinde oyunun bu pozitif etkileri dikkate alınarak öğrencilerin daha pozitif duygular hissetmeleri, streslerinin azalması, daha olumlu davranışlar sergilemeleri ve sorumluluk almaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin oyun aracılığıyla sosyal gelişimlerini desteklemek için akıl oyunlarından oluşan bir oyun odası oluşturuldu. Bu odada piramit, abalon, 9 taş, mangala, quattro, yıldız çin daması, reversi, koridor, surakarta, satranç oyunlarına yer verildi. Öğrenciler bu oyunları oynarken okulda bulunduğu zamanı daha iyi değerlendirmeyi öğrenebilmektedir.

10KİTAP PROJELERİ
TED Trabzon Koleji, öğrencilerin her yönde gelişimini sağlamaya çalışırken, aynı zamanda maruz kalabilecekleri tehlikelerden onları korumak için üzerine düşeni yapmayı hedeflemektedir. Bu hedefle koruyucu önleyici rehberlik kapsamında PDR Birimi tarafından kitaplar hazırlanarak etkinliklerde kullanılmaktadır.

“Mutlu Çocuklar Hayır Demeyi Bilir” Kitabı


“Mutlu Çocuklar Hayır Demeyi Bilir” kitabı, Anasınıfı ve İlkokul öğrencilerimize mahremiyet konusunda farkındalık kazandırmakta ve konu ile ilgili sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri edinmeleri için fırsat sağlamaktadır.

PDR Uzmanları tarafından verilen Mahremiyet Eğitimlerinde önemli bir kaynak olma özelliği taşıyan bu kitap, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve gelişmelerini sağlamaktadır. Okulumuzda uygun yaştaki her öğrenci bu kitaba sahip olmakta ve bu kadar önemli, hassas olan “mahremiyet” konusuna ailelerin de katılımı sağlanmaktadır.

“En İyi Arkadaşım Ben” Kitabı


Kaygı çağımız öğrencilerinin en önemli sorunu ve başarının önündeki en önemli engeldir. Öğrencilerimizin sınav kaygısı ve diğer kaygılar ile baş etme konusunda, kendi kendilerine yardım etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan “En İyi Arkadaşım Ben” kitabı ile öğrencilerimizin “kaygı ile baş etme” becerilerin geliştirmeleri hedeflenmektedir.

“En İyi Arkadaşım Ben” bir kendine yardım kitabıdır. Bu kitap, öğrenciye kaygı yaşadığı durumlarda neler yapabileceği konusunda yöntemler ve yol haritaları sunar.

“Ergenlik: Çocukluktan Yetişkinliğe Çılgın Bir Yolculuk” Kitabı


Ergenlik insan hayatının en yoğun değişimlerin yaşandığı, en fırtınalı, hatta belki de en önemli dönemidir ve bu döneme ait yanlış bilgilenmeler, insanın tüm hayatını olumsuz etkileyebilmektedir.

Öğrencilerimizin ergenlikle ilgili en doğru bilgilere sahip olmalarını sağlamak, yaşayacakları bedensel ve duygusal değişimlere onları hazırlamak ve oluşabilecek sıkıntıları en aza indirmek amacı ile “ERGENLİK: Çocukluktan Yetişkinliğe Çılgın Bir Yolculuk” kitabı hazırlandı.

“Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık” Kitabı


“Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık” isimli kitap bir ergenin, üreme sağlığı ve cinsel sağlık konuları hakkında edinmesi gereken temel bilgileri içermektedir. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunun özel olması ve kitabın bu konulara ilişkin detaylı bilgiler içermesi nedeniyle öğrencilerimiz hazır olduğunda velilerinin talebi ile onlara ulaştırılmaktadır. Öğrencilerin cinsel sağlık bilgilerini edinme ve doğru anlama konusunda hazır olup olmadıklarını en iyi değerlendirecek olan ise PDR Uzmanları ve anne-babalardır.

Atatürk

Ansolon